LP 2019 – United States Grand Prix

PlayerFastestPole1.2.3.Points
DekioLECLECHAMLECVER68
IrinaVERVETVETHAMVER60
LiberoVERVETVETHAMVER60
Cp6uHVETLECHAMLECBOT48
Tihomir73LECVETHAMVETLEC46
Sejo.95BOTLECVETHAMLEC43
sinisa66LECVETVERVETHAM43
Red WingVETVERHAMVETVER43
nemanjaratkovichLECHAMHAMVETBOT43
StevoGLECVERVETVERBOT43
PcelicaVETHAMVERHAMVET40
MahaVERVETHAMBOTVET36
StigHAMVETVETVERHAM36
mihailoHAMVETVERVETHAM33
FosteBOTVETHAMVETBOT33
dejo78HAMVERVERVETHAM33
Marcos84HAMLECLECVETHAM30